આવ તને સમજાવું ચકલી આ દર્પણનું સાચ!

અમથી અમથી તું ટીચે છે

એના ઉપર ચાંચ

આવ તને સમજાવું, ચકલી,

આ દર્પણનું સાચ.

રોજ રોજ તું ભૂલી પડતી

આ ખોટા સરનામે,

બિંબ જોઈને ઝૂર્યા કરતી તું

દર્પણની સામે.

કોઈ નથી એ બીજું મ્હોરું,

ખાલી છે આ કાચ.

આવ તને સમજાવું, ચકલી,

આ દર્પણનું સાચ.

ડાળ ઉપરથી ચીંચીં કરતી,

ઘૂમરાતી તું ઘેલી,

વ્યાકુળ થઈને ખખડાવે છે બંધ

કરેલી ડેલી,

કોઈ નથી ખોવાયું તારું,

ના કર અમથી જાંચ.

આવ તને સમજાવું, ચકલી,

આ દર્પણનું સાચ.

ફરફર ફરફર ફરક્યાં કરતી

તારી કોમલ પાંખો,

કોઈ નર્તકી જેમ નાચતી

તારી બન્ને આંખો,

કોઈ નથી જોનારું અંદર,

તારો સુંદર નાચ.

આવ તને સમજાવું, ચકલી,

આ દર્પણનું સાચ.

ઝૂરી ઝૂરી થાકી ગ્યા છે,

કૈંક અહીં છેવટમાં,

લોહી નીગળતી ચાંચ રહે છે,

અંતે અહીં ફોગટમાં,

પથ્થર છે આ, નહીં આવે કંઈ,

એને ઊની આંચ.

આવ તને સમજાવું, ચકલી,

આ દર્પણનું સાચ.

– જિતેન્દ્ર જોશી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.